PROVA D'ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ 2018

Llista provisional d'admesos i exclosos Llista definitiva d'admesos i exclosos

Horari de la prova d’accés a grau mitjà** Novetat **

Dia 7 de maig de 2018:

– 15.00 h: constitució de la comissió avaluadora.

– 16.00 h: inici de la prova amb els exàmens de llengua castellana i de llengua catalana (durada d’una hora per a cada examen, i màxim de dues hores per a aquesta part de la prova).

– 18.30 h: examen de ciències socials, geografia i història (durada màxima d’una hora).

Dia 8 de maig de 2018:

– 16.00 h: exàmens de matemàtiques i de ciències naturals o de tecnologia (durada d’una hora per a cada examen, i màxim de dues hores per a aquesta part de la prova).

Materials necessaris per a la realització de la prova

- La prova s’ha de fer amb bolígraf blau o negre.

- No es permet l’ús de llapis o portamines. 

- No es poden usar telèfons mòbils ni aparells de telecomunicacions.

- No es pot entrar a l’examen texts o documents escrits.

- Les persones aspirants poden sol·licitar un únic full de paper segellat en el qual fer anotacions, esquemes, etc. Aquest full s’ha de lliurar juntament amb la prova i no es corregirà. 

- Si l’aspirant vol , pot fer ús de regle, escaire, cartabó i compàs, aportats per ell mateix. Les respostes que impliquin dibuixar o traçar gràfiques s’han de fer a llapis. (Matemàtiques, Tecnologia, Ciències Naturals i Geografia i Història)

- Es pot usar una calculadora científica no programable ni gràfica. (Matemàtiques, Tecnologia i Ciències Naturals)

Més informació (calendari, orientacions i exàmens).