EL JOAN RAMIS I RAMIS ACREDITAT COM A CENTRE DE MILLORA CONTÍNUA

El director general de Planificació, Ordenació i Centres, Antoni Morante, ha dictat una resolució en la que s'atorguen els certificats que acrediten els centres amb implantació completa dels requisits del Programa de Millora Contínua.

Aquests requisits són:

  • Haver evidenciat la millora contínua, a través de l'avaluació de tots els processos en la revisió del sistema, i especialment, dels objectius prioritaris.
  • Haver presentat cada curs, d'ençà que es varen incorporar al Programa, un pla anual i una revisió del sistema anual, amb una valoració i propostes de millora dels processos.
  • Haver participat amb regularitat en les activitats individuals i grupals de desplegament del Programa de Millora Contínua de la Direcció General, entre les quals cal destacar les reunions de xarxa i la participació en les activitats de formació.
  • Haver compartit bones pràctiques i haver treballat en la consecució dels objectius comuns anuals.
  • Haver realitzat una autoavaluació del centre i/o una avaluació mitjançant processos de supervisió o coavaluació que han permès verificar el grau de compliment per part del centre.
  • Haver promogut dins el centre el concepte de millora contínua.