Concentrats 2017/2018

Horaris dels grups 2017/2018

Calendari d'activitats 2017/2018

 

Mails professors

 

Presentació de BAD

El dia 2 d'octubre a les 18:30 hores tindrà lloc a la sala d'actes la presentació de BAD per al curs 2017 2018.

  Presentació BAD curs 2017/2018

L'inici de les classes serà a partir del dia 3 d'octubre

Dates de matrícula

Els alumnes que estiguin interessats en matricular-se al Batxillerat a distància, ho podran fer a la nostra Secretaria a partir del dia 18 de setembre i fins al 27 de setembre. Tot i així la matrícula continuarà oberta al llarg del primer trimestre del curs. Horari de Secretaria: de dilluns a divendres de 8,30h a 14h i els dimecres també de 16,30h a 18,30h.

Aquí trobareu els models de matrícula: enllaç.

 

Horari del cap d'estudis de BAD

Si teniu qualque consulta us podeu posar en contacte amb el cap d'estudis del batxillerat a distància, presencialment, de dilluns a dimecres de 15,30h a 19,10 i els dijous de 15,30h a 17:20h; O mitjançant correu electrònic a la següent adreça: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

 

Comptes d'usuari

Tots els alumnes matriculats a BAD, heu de sol·licitar, enviant un correu al vostre cap d'estudis, un compte de correu del Ramis (estil: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) i un compte del Moodle (estil usuari: eXXXXXXXXL (e+DNI) i contrassenya: LLLL29). Els que ja ho tingueu pensau a sol·licitar, mitjançant un correu (els podeu trobar a la Presentació de BAD, enllaç), als vostres professors que us incloguin a la seva assignatura del Moodle de BAD. 

En el següent document podeu trobar informació sobre els vostres comptes d'usuari del centre enllaç

   

Informació general

1.      Condicions personal d’accés

Es poden incorporar en aquest règim d’ensenyaments les persones que compleixin divuit anys l’any en què comenci el curs. A més de les persones adultes, excepcionalment, poden cursar aquests ensenyaments els majors de setze anys que tinguin un contracte laboral que no els permeti acudir als centres educatius en règim ordinari o siguin esportistes d’alt nivell o d’alt rendiment. 

2.      Condicions acadèmiques d’accés

a.     Per accedir al 1r curs l’alumnat ha de reunir alguna de les condicions acadèmiques següents:

§ Estar en possessió del títol d’ESO.

§ Haver superat el 2n curs del primer cicle de REM.

§ Haver superat el 2n curs de BUP o 2n FP1.

§ Haver superat el 3r curs comú del pla 63 o el 2n curs comú experimental d’arts aplicades i oficis artístics.

§ Haver superat un mòdul professional experimental de nivell 2.

§ Estar en possessió del títol de tècnic de formació professional.

 

b.  L’alumnat que reuneixi alguna de les condicions següents s’ha de matricular de les matèries corresponents de 2n curs:

§ Haver superat el 3r curs de BUP i estar en possessió del  títol de batxiller, o 3r d’FP2 (règim d’ensenyaments especialitzats) o 2n d’FP2 (règim general).

§ Haver superat una modalitat de batxillerat experimental.

§ Haver superat el 2n curs d’especialitat o estar en possessió del títol de graduat en arts aplicades i oficis artístics. 

3.     Exempcions i convalidacions:

L’alumnat major de 25 anys o que els compleixi en el període de temps que es formalitza la matrícula podrà sol·licitar l’exempció de l’educació física. 

4.     Matrícula:

a.   L’alumnat es pot matricular del nombre de matèries que desitgi de primer i de segon curs segons les seves possibilitats i el temps de què disposi. En tot cas, ha de rebre l’orientació acadèmica adient abans de formalitzar la matrícula. 

b.      La matrícula s’ha de formalitzar explícitament en una de les modalitats de batxillerat. 

c.   L’alumnat no està sotmès a la limitació temporal de permanència establerta en el règim ordinari. 

 

5.   Avaluació:

a.   Per a cada matèria hi ha d’haver, al llarg del curs i amb caràcter voluntari per alumnat, tres proves trimestrals que seran presencials i escrites. A més, s’han de fer dues proves finals que han de comprendre la totalitat dels continguts curriculars de la matèria cursada, una ordinària al final del tercer trimestre i una extraordinària el mes de setembre. La prova final ordinària pot coincidir amb la del tercer trimestre. 

b.  A efectes d’obtenir el títol de batxiller l’alumnat ha de cursar les matèries troncals, les troncals d'opció de cadascun dels dos cursos, una matèria específic a cada curs, la matèria de lliure configuració i, en el seu cas, els ensenyaments de religió. 

6.      El suport tutorial:

Es realitzarà de forma presencial o a distància, de manera individual o col·lectiva. A principi de curs es farà públic l’horari setmanal on s’especifiquen la data i l’hora de les tutories individuals i col·lectives de cada matèria. Donades les circumstàncies i característiques de l’alumnat de l’educació a distància, l’assistència a les tutories té caràcter voluntari.