Catàleg de processos del sistema de gestió de qualitat

 

premi de plata
logo_aen40
logo_iq70

MP01 Oferta educativa i matriculació

  • PR0101 Oferta educativa i difusió
  • PR0102 Matriculació
  • PR0103 Assignació de càrrecs i horaris
  • PR0104 Lliurament de qualificacions i titulacions

MP02 Ensenyament-aprenentatge

  • PR0201 Acollida
  • PR0202 Programació
  • PR0203 Activitats d'aula
  • PR0204 Avaluació
  • PR0205 Tutoria i orientació
  • PR0206 Formació en centres de treball

MP03 Mesura, anàlisi i millora

  • PR0301 Seguiment i mesura dels cursos
  • PR0302 Suggeriments, queixes i reclamacions
  • PR0303 Gestió de no conformitats i AC
  • PR0304 Anàlisi de dades
  • PRO305 Planificació, gestió i eines de la millora
  • PR0306 Auditories internes
  • PR0307 Mesura de la satisfacció del client

MP04 Gestió documental

  • PR0401 Elaboració dels processos
  • PR0402 Control de la documentació
  • PR0403 Control dels registres

MP05 Estratègia i Pla Anual

  • PR0501 Missió
  • PR0502 Polítiques i estratègies
  • PR0503 Elaboració del Pla Estratègic
  • PR0504 Elaboració i revisió de la PGA
  • PR0505 Revisió del sistema (memòria)

MP06 Gestió de persones

  • PR0601 Acollida del personal
  • PR0602 Formació
  • PR0603 Estructura organitzativa i comunicació interna

MP07 Gestió de recursos, compres i proveïdors

    • PR0701 Assignació de recursos
    • PR0702 Manteniment d'instal·lacions i equips
    • PR0703 Prevenció i tractament d'emergències
    • PR0704 Compres i gestió de proveïdors

MP08 Gestió de serveis i projectes

    • PR0801 Biblioteca
    • PR0802 Convivència, resolució de conflictes i mediació escolar
    • PR0803 Arxiu i patrimoni històrics